Serveis Complementaris

Menjador escolar 2019-2020

RESTAURANTE CAN ARABI S.L. és l’empresa que gestiona el menjador del CEIP SES CASES NOVES.

Els alumnes que vulguin quedar fixos hauran de domiciliar el pagament amb el full de domiciliació bancària lliurat per l’empresa RESTAUNT CAN ARABI.

NORMES EN REFERÈNCIA AL PAGAMENT DEL MENJADOR

FORMA DE PAGAMENT: DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Les domiciliacions es passaran duran els 10 primers dies hàbils de cada mes.

En cas de no pagar un rebut, s’enviarà una notificació a la família de l’alumne/a i una a la direcció del centre. Si en termini de 5 dies, a comptar des de l’entrega de la carta d’avís no s’ha pagat el rebut pendent, l’Infant causarà baixa al servei de menjador.

Per tornar a utilitzar aquest servei, haurà de pagar el total del deute i les despeses de devolució i l’alumne/a passarà al sistema de tiquet.

DEVOLUCIÓ DE FALTES JUSTIFICADES (només en cas de malaltia)

En cas que l’alumne/a no faci ús del servei per malaltia (caldrà presentar els justificants mèdics pertinents), s’avisarà a la persona encarregada del servei de menjador que el nin/a no quedarà a menjador aquell dia o altres dies; sempre s’hauria d’avisar abans de les 9:15h. del matí, abans de fer la comanda del menús.

- La devolució d’aquests menús es farà el mateix mes i si no és possible el mes següent.

FORMA DE PAGAMENT : TIQUET

Disposem de dos sistemes per a la compra de tiquets:

* Pagament en efectiu directament en el menjador a l’hora de recollir els nins a la monitora encarregada del menjador.

* Realitzant l’ingrés dels bolcs de tiquets que vol comprar al nº de compte de LA BANCA MARCH ES91 0061 0018 8700 5528 0117, detallant el nom del Col.legi i nom del nin. Heu d’entregar el resguard de l’ingrés a la persona encarregada i obtindreu els tiquets. Els tiquets només es vendran en formats de 5 unitats, no es vendran per separat.

L’empresa RESTAURANTE CAN ARABI S.L. te l’obligació de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tindrà accés com a conseqüència de l’execució del contracte.

El preu de cada menú fixa es : 5,45 € que es farà per domiciliació bancària.

El preu del menú eventual es: 5,95 € que es farà per tiquet (així com s’ha explicat en el punt anterior)

El bloc de 5 tiquets serà de 29,75 €.

Els tiquets es lliuraran a la bústia de menjador abans de les 9:10h. de cada dia. Han d’estar complimentades totes les dades.

Tindran validesa fins el darrer dia del curs escolar 2019-2020.

Escoleta Matinera

Horari de 7:30h a 9h

Mensualitats:

  • De 7:30 a 9h.: 31 euros.
  • De 8 a 9h.: 24 euros.
  • De 8:30 a 9h.: 16 euros.

Eventuals:

  • Dies puntuals de 7:30 a 9h. : 2,5 euros.
  • Dies puntuals de 8:00 a 9h. : 2 euros.
  • Dies puntuals de 8:30 a 9h. : 1,5 euros.

Activitats Extraescolars - Infinity

Mensualitat: de dilluns a divendres

 • Primera activitat 25 €
 • Segona activitat 20 €
 • Activitat 1 dia a la setmana 15 €

Coordinació: Pilar Ramos 691 393 951


Activitats Extraescolars - Aloha

Mensualitat: dimarts i dijous (només alumnes de primària)

www.thebrainfactory.eu

· Horari: 15:30 – 16:30

· Preu: 46 €

· Matrícula: 44,90 € (només els nous alumnes)