DOCUMENTS INSTITUCIONALS DEL CENTRE

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (P.E.C.)

En procés - curs 2018/19

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (R.O.F.)

En revisió - curs 2018/19

Revisió aprovada curs 2018/19

Aprovat curs 2018/19

Aprovat curs 2017/18

PLA DE MATEMÀTIQUES

Pendent d'aprovar curs 2019/20

PLA D'ACOLLIDA

En revisió - curs 2018/19

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL (P.A.T.)

En revisió - curs 2018/19