EQUIP DOCENT

EQUIP DIRECTIU

(2020-2024)

 • Directora: Cati Nolla Capellà

 • Cap d’Estudis: Juan Vidal Haces

 • Secretari: Víctor Carrió Cladera

EDUCACIÓ INFANTIL

(curs 22/23)

 • 3 anys A: Toni Perelló Palou

 • 3 anys B: Cati Canyelles Coll

 • 4 anys A: Marga Serra Pujol

 • 4 anys B: Espe Trobat Moreno

 • 5 anys A: Susana Villanueva de la Fuente

 • 5 anys B: Cati M. Morey Albons

Subs.: Margalida Mesquida Ordinas

 • Suport +1: Rosa Arbona Cerdó

 • Suport +1: Xisca Ripoll Mas

 • ATE:

 • Coordinadora de cicle: Xisca Ripoll Mas

ED. PRIMÀRIA:

1r CICLE

(curs 22/23)

 • 1r A: Maria Costa Verdera

 • 1r B: Cata Servera Servera

 • 2n A: Lupe Caballero Sanz

 • 2n B: Cristina Gil Mayol

 • Coordinadora de cicle: Cristina Gil Mayol

ED. PRIMÀRIA:

2n CICLE

(curs 22/23)

 • 3r A: Sonia Campos Muñoz

 • 3r B: Rubén Quesada García

 • 4t A: Cristina Socias Albadalejo

 • 4t B: Virginia Martín Sastre

 • Coordinadora de cicle: Virginia Martín Sastre

ED. PRIMÀRIA:

3r CICLE

(curs 22/23)

 • 5è A: Pili Henares Mateos

 • 5è B: Mireia Garcia Juan

 • 6è A: Úrsula Mures Azaustre

 • B: Alexia Sánchez Barros

 • Coordinadora de cicle: Pili Henares Mateos

ESPECIALISTES

(curs 22/23)

 • Educació Física:

Víctor Carrió Cladera (2n cicle d'EP)

Marga Muntaner Riutort (1r i 3r cicle d'EP).

 • Música:

Mireia Serrano Polo (Ed. Infantil + 1r i 2n cicle d'EP).

Juan Vidal Haces (3r cicle d'EP).

 • Anglès:

Maria Hernández Alemany (Ed. Infantil, 1r i 2n d'EP)

Cristina Chornet Catany (3r, 4t, 5è i 6è d'EP).

 • Religió: Jesica Godoy Cabello (dimarts i dijous).

EQUIP DE SUPORT

(curs 22/23)

 • Pedagogia Terapèutica (PT): Silvia Huguet Guillén

 • Atenció a la diversitat (AD): Manuel Tomás Pomar

 • Audició i lllenguatge (AL): Aina Mª Freixas Trias / Cati Nolla Capellà

 • UOEP (Unitat d'Orientació Educativa i Psicopedagògica):

Orientadora (dimecres, dijous i divendres): Rosa Mª Cladera Ballester

PTSC (quinzenal): Aina Munar Riera

 • Coordinadora de l'equip: Silvia Huguet Guillén


ALTRES COORDINACIONS

(curs 22/23)

  • PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIó (PMT ) + EQUIP IMPULSOR: Úrsula Mures Azaustre.

  • TROBADES PEDAGÒGIQUES: Úrsula Mures Azaustre

  • CONVIVèNCIA, IGUALTAT I COEDUCACIó: Silvia Huguet i Rosa Mª Cladera

  • TIC / PDC: Juan Vidal Haces.

  • PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC): Maria Costa Verdera

  • FESTES: Cata Servera Servera

  • AMBIENTALITZACIÓ: Marga Muntaner Riutort

  • FORMACIÓ EN CENTRE (FeC): Lupe Caballero Sanz

  • SALUT: Juan Vidal Haces.

  • BIBLIOTECA: Rosa Arbona Cerdó

SERVEIS COMPLEMENTARIS:

  • Escoleta matinera: Cati Nolla

  • Transport escolar: Cati Nolla

  • Menjador escolar: Cati Nolla

  • Extraescolars: Cati Nolla