Consell Escolar

Membres:

 • Presidenta: Catalina Nolla Capellà
 • Cap d'estudis: Rosa Arbona Cerdó
 • Secretari: Víctor Carrió Cladera
 • Mestres:
  • Maria Hernández Alemany
  • Maria Costa Verdera
  • Margalida Serra Pujol
  • Juan Vidal Haces
  • Susana Villanueva de la Fuente.
 • Famílies:
  • Maria Esther Alcolea Pérez
  • Sandra Fernández Romero
  • Petra Martínez González
  • Yolanda Quesada Carreras.
 • AMIPA:
  • Titular: Maria Bonnín Martínez
  • Suplent: Alejandro Tirado Ruiz
 • Representant de l'Ajuntament:
  • Titular: Irene García Sureda
  • Suplent: Aina Amengual Marí
 • Representant del personal d'administració i serveis:
 • Representant del CEIP SES CASES NOVES al Consell Escolar Municipal:
  • Titular: Catalina Nolla Capellà
  • Suplent: Rosa Arbona Cerdó.

Comissions del Consell Escolar

Comissió permanent:

  • Presidida per la directora Catalina Nolla Capellà
  • Cap d'estudis: Rosa Arbona Cerdó
  • Secretari: Víctor Carrió Cladera
  • Mestra: Maria Costa Verdera
  • Mare: Maria Esther Alcolea Pérez.

De la comissió permanent en forma part el secretari, amb veu i sense vot. La comissió té les competències en matèria d'aplicació de les normes de convivència i d'altres que li delegui el Consell Escolar

Comissió econòmica:

  • Directora: Catalina Nolla Capellà
  • Secretari: Víctor Carrió Cladera
  • Mestre: Catalina Castelló Massanet
  • Mare: Sandra Fernández Romero
  • Representant de l'Ajuntament: Irene García Sureda

La comissió econòmica informarà el Consell escolar sobre les matèries d'índole econòmica que aquest li encomani.

Comissió de menjador:

  • Directora: Catalina Nolla Capellà
  • Secretari: Víctor Carrió Cladera
  • Mestre: Juan Vidal Haces
  • Mare: Yolanda Quesada Carreras.

Comissió extraescolar:

  • Directora: Catalina Nolla Capellà
  • Mestra: Susana Villanueva de la Fuente
  • Pare: Petra Martínez González.


MARGALIDA SERRA PUJOL és la persona designada per a impulsar les mesures educatives per fomentar la igualtat de gènere.