CONSELL ESCOLAR

MEMBRES

COMISSIONS del CONSELL ESCOLAR

Comissió Permanent:

De la comissió permanent en forma part el secretari, amb veu i sense vot. La comissió té les competències en matèria d'aplicació de les normes de convivència i d'altres que li delegui el Consell Escolar

Comissió Econòmica:

La comissió econòmica informarà el Consell escolar sobre les matèries d'índole econòmica que aquest li encomani.

Comissió de Menjador:

Comissió Extraescolar:

Silvia Huguet Guillén és la persona designada per a impulsar les mesures educatives per fomentar la igualtat de gènere.