CONSELL ESCOLAR

MEMBRES:

 • Presidenta: Catalina Nolla Capellà

 • Cap d'estudis: Juan Vidal Haces

 • Secretari: Víctor Carrió Cladera

 • Mestres:

  • Maria Costa Verdera

  • Maria Hernández Alemany

  • Margalida Serra Pujol

  • Catalina Servera Servera

  • Cristina Chornet Catany

 • Famílies:

  • Maria Esther Alcolea Pérez

  • Sandra Fernández Romero

  • Petra Martínez González

  • Yolanda Quesada Carreras.

 • AMIPA:

  • Titular: Maria Bonnín Martínez

  • Suplent: Alejandro Tirado Ruiz

 • Representant de l'Ajuntament:

  • Titular: Irene García Sureda

  • Suplent: Aina Amengual Marí

 • Representant del personal d'administració i serveis:

 • Representant del CEIP SES CASES NOVES al Consell Escolar Municipal:

  • Titular: Catalina Nolla Capellà

  • Suplent: Juan Vidal Haces

Comissions del Consell Escolar

Comissió permanent:

  • Presidida per la directora Catalina Nolla Capellà

  • Cap d'estudis: Juan Vidal Haces

  • Secretari: Víctor Carrió Cladera

  • Mestra: Maria Costa Verdera

  • Mare: Maria Esther Alcolea Pérez.

De la comissió permanent en forma part el secretari, amb veu i sense vot. La comissió té les competències en matèria d'aplicació de les normes de convivència i d'altres que li delegui el Consell Escolar

Comissió econòmica:

  • Directora: Catalina Nolla Capellà

  • Secretari: Víctor Carrió Cladera

  • Mestre: Maria Hernández Alemany

  • Mare: Sandra Fernández Romero

  • Representant de l'Ajuntament: Irene García Sureda

La comissió econòmica informarà el Consell escolar sobre les matèries d'índole econòmica que aquest li encomani.

Comissió de menjador:

  • Directora: Catalina Nolla Capellà

  • Secretari: Víctor Carrió Cladera

  • Mestre: Catalina Servera Servera

  • Mare: Yolanda Quesada Carreras.

Comissió extraescolar:

  • Directora: Catalina Nolla Capellà

  • Mestra: Susana Villanueva de la Fuente

  • Pare: Petra Martínez González.


MARGALIDA SERRA PUJOL és la persona designada per a impulsar les mesures educatives per fomentar la igualtat de gènere.