Consell Escolar

Membres

 • Presidenta: Catalina Nolla Capellà
 • Cap d'estudis: Rosa Arbona Cerdó
 • Secretari: Víctor Carrió Cladera
 • Mestres:
  • Catalina Castelló Massanet
  • Francisca Garcia Castillo
  • Manuel Tomas Pomar substituït per
  • Margalida Serra Pujol
  • Juan Vidal Haces
  • Susana Villanueva de la Fuente.
 • Mares i pares:
  • Maria Esther Alcolea Perez
  • Sandra Fernández Romero
  • Petra Martínez Gonzalez
  • Marilina Miguel
  • Yolanda Quesada Carreras.
 • AMIPA:
  • Titular:
  • Susana Heredia Gómez
  • Suplent: Lucia Sánchez Carro
 • Representant de l'Ajuntament:
  • Titular: Jerònima Sans Amengual
  • Suplent: Melcion Matas Caimari.
 • Representant del personal d'administració i serveis:

 • Representant del CEIP SES CASES NOVES al Consell Escolar Municipal:
  • Titular:
  • Catalina Nolla Capellà
  • Suplent:
  • Rosa Arbona Cerdó.

Comissions del Consell Escolar:

Comissió permanent:

  • Presidida per la directora Catalina Nolla Capellà
  • Cap d'estudis: Rosa Arbona Cerdó
  • Secretari: Víctor Carrió Cladera
  • Mestra:
  • Francisca Garcia Castillo
  • Mare:
  • Maria Esther Alcolea Perez.
   • De la comissió permanent en forma part el secretari, amb veu i sense vot. La comissió té les competències en matèria d'aplicació de les normes de convivència i d'altres que li delegui el Consell Escolar


Comissió econòmica:

  • Directora: Catalina Nolla Capellà
  • Secretari: Víctor Carrió Cladera
  • Mestre: Catalina Castelló Massanet
  • Mare:
  • Sandra Fernández Romero
  • Representant de l'Ajuntament:
  • Jerònima Sans Amengual.
   • La comissió econòmica informarà el Consell escolar sobre les matèries d'índole econòmica que aquest li encomani.


Comissió de menjador:

  • Directora: Catalina Nolla Capellà
  • Secretari: Víctor Carrió Cladera
  • Mestre:
  • Juan Vidal Haces
  • Mare: Yolanda Quesada Carreras.


Comissió extraescolar:

  • Directora: Catalina Nolla Capellà
  • Mestra:
  • Susana Villanueva de la Fuente
  • Pare:
  • Petra Martínez Gonzalez.


 • Margalida Serra Pujol és la persona designada per a impulsar les mesures educatives per fomentar la igualtat de gènere.